Pěvecké oddělení

galerie

Žáci pěveckého oddělení rozvíjejí svůj hlas přiměřeně svému věku. Osvojují si základy správného dýchání, bezvadnou výslovnost a prohlubují svou hudební paměť. V průběhu studia poznávají velké množství lidových písní a skladby různých stylových období a žánrů. Výuka zpěvu probíhá individuálně nebo ve skupině dvou žáků. Své dovednosti žáci uplatňují při sólových a sborových vystoupeních pravidelně pořádaných naší školou.

Důležitou součástí studia je sborový zpěv, který ovlivňuje intenzitu pěvecké výchovy a celkový hudební rozvoj žáka. Ve sboru děti zvládají postupně jednohlasý a později dvou až tříhlasý zpěv. Rozvíjejí tak svůj smysl pro harmonii a celkovou muzikálnost.

Na škole v současné době působí několik sborů (jako nepovinný předmět si můžou zvolit sborový zpěv i děti z jiných oddělení hudebního oboru):

Písnička je sbor pro děti 1. a 2. ročníků (sbormistr Hana Kundrtová)

Cantanti je smíšený sbor složený ze starších žáků pěveckého oddělení (sbormistr Michal Horáček)

Bosorky jsou dívčí komorní sbor (sbormistr Yanka Stránská)


Učitelé

Michal Horáček

Hana Kundrtová

Jarmila Luňáčková

Yanka Stránská