Taneční obor

galerie

motto:
„Je mnoho různých povolání,
ale tanec je poslání,
ve kterém čas není ničím a jeho náplň vším.“


Charakteristika tanečního oboru ZUŠ

Tanec je umělecký směr, který rozvíjí celou osobnost. Taneční obor základních uměleckých škol podchycuje a rozvíjí taneční nadání dětí. Probouzením smyslu pro krásu tance a harmonii spolu s rozvíjením tvůrčích schopností prohlubuje taneční výchova duševní život člověka a ovlivňuje utváření jeho hlubších vztahů k životu i jeho okolí. Poskytuje každému žákovi podle míry jeho schopností a zájmu takové základy odborného vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako tanečník v souborech zájmové umělecké činnosti nejrůznějšího zaměření, nebo v povolání, pro která jsou kultura pohybového projevu a zvládnutí základů tance vhodným předpokladem.


ČLENĚNÍ TANEČNÍHO OBORU A VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

Taneční přípravka (od 5 let, dvouletá)

Cílem přípravné taneční výchovy je kultivovat přirozený dětský projev formou pohybových her a hravých cvičení a ověřit předpoklady jednotlivých dětí pro zvládnutí dalších stupňů výuky. Během školního roku uskutečňujeme ukázkové hodiny a tematické představení žáků přípravek pro rodiče (z minulých let např. „Cesta kolem světa“, „V trávě“, „Od jara do zimy“, „Cirkus“, „V moři je místa dost“, „Stvoření světa“, „Kouzelná zahrada“, „Výlet“).

I. stupeň (od 7 let)

v 1. a 2. ročníku I. stupně se vyučuje taneční průprava a taneční praxe. Taneční průprava podněcuje tělesnou citlivost a vede ke správnému, vyváženému držení těla ve všech základních polohách i v pohybu z místa, rozvíjí elementární taneční techniku, taneční projev žáků a jejich hudební cítění. Učí prostorové orientaci a vhodnými prostředky motivuje vzájemné vztahy.

Taneční praxe slouží k uplatnění získaných pohybových principů ve vybraných tanečních kompozicích. Využívá vlastních námětů dětí, jednoduchých lidových tanečních her a tanců, pohybových a tanečních her s náčiním a drobných hudebních skladeb pro děti. Její součástí je i improvizace dětí na zvolený pohybový princip, vybrané téma nebo hudební námět. Pěstuje schopnost pravdivě a tvořivě se vyjadřovat, spolupracovat s ostatními a vytvářet podmínky pro vzájemnou reflexi.

Ve 3. - 7. ročníku se vyučují tři taneční techniky – současný tanec, lidový tanec a klasická taneční technika.

Lidový tanec rozvíjí specifickými prostředky taneční techniku a taneční projev žáků, prohlubuje a rozšiřuje jejich hudební cítění, smysl pro taneční formu a jemnou pohybovou souhru. Učí zvládnout základní kroky a charakteristické české a moravské lidové tance, případně taneční kroky a lidové tance jiných národů. Vede k citlivému a přesnému vyjádření tempa, rytmu, dynamiky a výrazu lidové písně i lidové hudby v nejrůznějších úpravách. Aktivním osvojováním tanečního stylu jednotlivých oblastí spolu s poznáváním hudebního materiálu (taneční písně, charakteristické taneční rytmy, doprovodná hudba), učí žáky chápat kořeny a podstatné rysy naší národní kultury.

Klasická taneční technika (balet) je technika, která upevňuje správné držení těla, zdokonaluje pohyby dolních a horních končetin, prohlubuje pohybovou koordinaci, rovnováhu, smysl pro přesnou formu a čistotu vedení pohybu. Učí pohybové kázni, vytrvalosti a vůli. Součástí klasické taneční techniky je výuka tance na špičkách, která vede k všestrannému rozvoji základů taneční techniky a tanečního projevu žáka.

Současný tanec rozvíjí a prohlubuje hudební a prostorové cítění, kvalitu vzájemných vztahů a uvolňuje osobité tvořivé schopnosti. Žáci se učí uvědoměle řídit pohyb z těžiště a orientovat se ve svém těle. Vypracovává vedený pohyb, švihy, vlny, impulsy a skoky, vede žáky k samostatnému řešení prostorových, rytmických a výrazových úkolů, k vyjádření hudby, hledání individuálního pohybového slovníku, citlivému vyjádření soudobé hudby a vlastních námětů. Samozřejmou součástí předmětu současný tanec je taneční improvizace.


II. stupeň (od 14 let)

Na druhém stupni se vyučuje současný tanec a klasický tanec.

Výuka je zaměřena na dokonalejší zvládnutí taneční techniky a klade důraz na osobitý taneční projev a aktivnější zapojení do procesu výuky formou přípravy a samotné interpretace v různých projektech, představeních. Žáci jsou aktivně vedeni k návštěvám představení profesionálních souborů a mohou se v průběhu roku účastnit řady workshopů nebo týdenního mezinárodního tanečního festivalu DANCE FESTIVAL TRUTNOV, který pro naše žáky a zájemce z celé České republiky pořádáme.

KLASICKÝ TANEC - žáci umí uplatnit složitější vazby prvků a samostatně je využít při autorské tvorbě a zadaných choreografiích.

SOUČASNÝ TANEC - na II. stupni žák využívá specifik technik současného tance např. LIMON, JAZZ, GRAHAM, HORTON, to vše je shrnuto pod pojem CONTEMPORARY DANCE. Žák uplatňuje při tanečním projevu vztah mezi myšlením, pohybem a emocemi a rozvíjí smysl pro výrazovou formu a styl tanečního pohybu současného tance.

Cílem TO ZUŠ je vychovat mladého člověka se smyslem pro harmonický kultivovaný pohyb, aktivního, tvořivého, vnímavého a citlivého ke svému okolí. Absolvent tanečního oboru je schopen chápat taneční umění a orientovat se v jeho formách a žánrech.

Taneční obor se prezentuje v interních i veřejných představeních v Trutnově a blízkém okolí. Pravidelně pořádá pro své žáky několikrát v průběhu roku workshopy s lektory z tuzemska i zahraničí, aktivně se zapojuje do kulturního dění našeho města (vernisáže, site-specific art, „Vynášení Smrtky“,…)

 

Taneční soubory při ZUŠ Trutnov:

Folklorní soubor ZHOR

Folklorní soubor ZHOR začal pracovat ve školním roce 2014-2015. Již v předchozích letech spolupracoval taneční a hudební obor při vytváření úspěšného folklorního pásma „Vynášení smrti“. Tato spolupráce vyústila v založení souboru, jehož dvě složky (taneční a hudební) pracují samostatně, ale scházejí se na společných zkouškách při přípravách představení a vystoupení.

Naším cílem je nejen oživit zájem o lidovou píseň, ale také přiblížit dětem i dospělým lidové tradice a zvyky našich předků. Rádi bychom se zaměřili na lidovou hudbu a tanec Podkrkonoší a Krkonoš, zahrajeme si ale i písničky z jiných regionů Čech a Moravy.

Pro děti je nezanedbatelným přínosem kromě celkového rozvoje hudebnosti také práce v kolektivu, kde se učí odpovědnosti za společný výsledek a navazují nová přátelství.

Taneční složka folklorního souboru je věkově smíšená skupina dívek i chlapců. 

Taneční soubor pro veřejnost YOU CAN DANCE

Tento soubor funguje od roku 2011. Zájem o tanec je z řad veřejnosti veliký, proto vzniklo taneční uskupení, kde má kdokoliv z řad veřejnosti bez rozdílu věku a předchozích tanečních zkušeností rozvíjet taneční dovednosti jazzového tance, contemporary dance i klasického baletu. Soubor vystupuje pravidelně při různých příležitostech – plesy, představení, firemní akce,…

Taneční soubor bývalých absolventů tanečního oboru SIX TRUTNOV

Tento soubor s proměnlivým počtem členů se již pátým rokem pravidelně schází. Tvoří ho vysokoškoláci, kterým tanec přirostl k srdci, a přátelské vztahy, které se během studia na ZUŠ vytvořily, jsou natolik silné, že dívky i přes to, že každá studuje na jiném konci České republiky, najdou chuť a nápady k vytváření nových projektů – choreografií. Pravidelně se účastní celostátních kol scénického tance, kam jsou jejich choreografie nominovány.

Pedagogové Tanečního oboru:

Jana Francová

Kristýna Jarošová

Blanka Matysková

Kateřina Talavašková

Kristýna Hebelková - MD (mateřská dovolená)