Uměním k radosti

Základní umělecká škola Trutnov se zapojila
do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP
Název projektu: Uměním k radosti
Projekt probíhá od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2021, prodloužení projektu do 31. 7. 2021

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální
podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání
dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit,
aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce
s veřejností.


Naše aktivity

Školní asistent - personální podpora ZUŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta základním uměleckým školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

Koordinátor spolupráce ZUŠ a příbuzných organizací - personální podpora ZUŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - koordinátora spolupráce ZUŠ a příbuzných organizací základním uměleckým školám (dále také: Koordinátor spolupráce školy, či koordinátor). Koordinátor spolupráce ZUŠ navazuje kontakty za účelem komunikace a hledání vhodných forem spolupráce se zástupci různých organizací v oblasti kultury a umění (školy, školská zařízení, neziskové organizace, spolky, úřady, aj.), případně v oblasti sociálních služeb.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
Cílem je podpořit pedagogy základních uměleckých škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol/školských zařízení.

Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZUŠ
Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních uměleckých škol a odborníků z praxe v rámci jednotlivých uměleckých oborů. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

Projektový den mimo školu
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických prašníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZUŠ
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ v rozsahu 8 hodin
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.
 

 

 

logo1811230102-a3vertical.jpg